Producentencollectief Weee Nederland is 7 jaar geleden opgericht en vult vanaf die tijd een belangrijk deel van de marktbehoefte in met betrekking tot de ‘Regeling AEEA’.  Onze social enterprise werkt samen met verschillende partnerorganisaties aan de uitwerking van producentenverantwoordelijkheid voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA). Dit doen we voor ca. 750 producenten/importeurs in Nederland. Veel gemeenten, retailers en kringlooporganisaties maken daarvoor gebruik van de inzamel- en sorteerconcepten van Weee Nederland. Naast het invullen van wettelijke verplichtingen voor producenten zijn innovatie, educatie, CO2 neutrale inzameling en een sociale en circulaire economie belangrijke kernpunten. Ook ondersteunt en adviseert Weee Nederland producenten en importeurs met de Europese registratie voor producentenverantwoordelijkheid van AEEA. 

Weee Nederland werkt op een praktische manier samen met zijn partners aan vernieuwende manieren van inzameling, sortering, hergebruik en recycling van e-waste. Weee Nederland zet zich daarbij in het bijzonder in voor de transitie die nodig is om te komen tot een meer inclusieve maatschappij, waarin klimaatdoelen en een circulaire economie hand in hand gaan. 

Nieuwe kaders vragen om aanpassingsvermogen

De overheid is veelal kaderstellend, zo ook voor het invullen van producentenverantwoordelijkheid. In het afgelopen jaar is gebleken dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat duidelijk de voorkeur geeft aan één producentencollectief en daarmee één normadressaat voor het invullen van producentenverantwoordelijkheid. Om dit te onderschrijven heeft de staatsecretaris, mevr. Stientje van Veldhoven, in september 2020 een bijpassend ontwerpbesluit gepubliceerd voor een AVV. De AVV is ingediend door Stichting OPEN. Stichting OPEN vertegenwoordigt 2.000 producenten, het grootste deel van de ruim 3.000 producenten van EEA in Nederland.

Weee Nederland heeft helder voor ogen dat klimaatdoelstellingen, een inclusieve maatschappij en het streven naar een circulaire economie alleen te realiseren zijn wanneer we goed met elkaar samenwerken. Dit laatste is in de praktijk niet altijd makkelijk. Het is onze overtuiging dat het ondergeschikt maken van eigenbelang een voorwaarde is om de juiste stappen te kunnen zetten naar een betere wereld. De conclusie van producentencollectief Weee Nederland is dat de systeemverandering die nodig is om de AEEA doelstelling van 65% te halen, alleen mogelijk is wanneer we de handen van producenten en de overheid op elkaar krijgen. 

Weee Nederland hecht daarbij grote waarde aan de wijze waarop doelstellingen gerealiseerd worden. De Weee Nederland concepten zijn een goede afspiegeling van de manier waarop de maatschappelijke verantwoordelijkheid van producenten in de keten wordt ingevuld. Ook het bedachte retourpremieplan (maatregel 43 Urgenda) geeft blijk van een eigentijdse aanpak van de uitvoering.

Wat er verandert

In december 2020 zijn er constructieve afspraken gemaakt met Stichting OPEN voor samenwerking. Deze samenwerking betekent echter ook dat Weee Nederland zijn huidige organisatie opzet zal dienen te wijzigen. Een moeilijk, maar weloverwogen besluit is hiervoor nodig geweest. Om gemeenschappelijke doelen na te kunnen streven zal ook Weee Nederland een transitie moeten ondergaan. 

Weee Nederland zal na een positief ontwerpbesluit zijn activiteiten voortzetten als advies- en uitvoeringsorganisatie. Weee Nederland geeft daarmee zijn vertrouwen aan de oprichting van één regie organisatie voor producenten, Stichting OPEN.

Producenten en importeurs die nu deelnemer zijn bij Weee Nederland zullen na vaststelling van het ontwerpbesluit deelnemen aan Stichting OPEN. Stichting OPEN en Weee Nederland zullen ervoor zorgen dat producenten zo min mogelijk merken van de overgang. De communicatie hierover vindt gezamenlijk plaats.

Het beleid voor de wijze waarop invulling van producentenverantwoordelijkheid tot stand komt zal voortaan vastgesteld worden door Stichting OPEN. Dit geldt ook voor de hoogte van de afvalbeheerbijdrage voor producenten en de vergoedingen voor retailers en gemeenten.

Wat er niet verandert

De ondersteuning en advisering die Weee Nederland voor producenten en importeurs verzorgt voor de Europese registratie voor producentenverantwoordelijkheid van AEEA, blijft hetzelfde. 

Met de overeenkomst tussen Stichting OPEN en Weee Nederland zullen bestaande afspraken met gemeenten en (publieke) afvalbedrijven, recyclingbedrijven en andere partners worden voortgezet. Ons gedachtegoed en de bestaande activiteiten worden daarmee voortgezet in een nieuwe structuur. Dit betekent dat er voor onze partners en de 300 mensen die indirect voor Weee Nederland werkzaam zijn in de dagelijkse uitvoering niets verandert. 

Weee Nederland zal zich als sociale onderneming blijven richten op het stimuleren van een circulaire economie en oplossingen die daaraan bijdragen.

Verpraksaam

Vernieuwend

We denken out of the box. Bewandelen graag nieuwe wegen. We innoveren. We denken namelijk dat het altijd beter kan. Hiervoor hebben we durf nodig en werken we hard. Soms zullen we fouten maken, maar dat is niet erg. Zo lang het eindresultaat maar beter is dan wat er was.

Praktisch

We weten waar we het over hebben. We komen uit de praktijk. Voor ons geen hoogdravende theorieën en modellen. Ja, we zijn slimme mensen die oplossingen bedenken die vernieuwend zijn. Maar we staan ook gewoon met de poten in de modder en houden het graag simpel en werkbaar. We kijken goed naar kennis die is opgedaan uit de wetenschap, mits deze in de praktijk is getoetst en gebleken effectief!

Saamhorig

We zien de mensheid niet los van de aarde waarop we leven. En we zien onze organisatie niet los van de samenleving. We gaan verbindingen aan voor de lange termijn en we zoeken continu nieuwe relaties die aansluiten op onze gedachten. We beseffen dat we lange termijn relaties alleen kunt aangaan als je je flexibel opstelt. En als we het beste uit elkaar weten te halen.

Belangrijk

Weee Nederland heeft als missie om de recycling van elektrische apparaten belangrijk te maken. Hiermee bedoelen we dat we altijd op zoek zijn naar de verschillende belangen van groepen en deze met elkaar wil verenigingen, zodat er een hechtere en beter werkende keten ontstaat. We beseffen dat we lange termijn relaties alleen kunnen aangaan als je je flexibel opstelt. En als we in gesprek gaan om het beste uit elkaar te halen. We geloven in het samen ontwikkelen van nieuwe initiatieven en kennis en ervaring van partners te koppelen. 

Hoe het begon

Tot 2013 was er in deze markt een speler. De oprichter van Weee Nederland, Reint Sekhuis, wilde hier verandering in brengen. Hij zag namelijk hoe de marktverhoudingen zoek waren. Dit leidde tot ongenoegen bij gemeenten, producenten van elektrische apparaten en gespecialiseerde recyclingbedrijven. In het buitenland was er al veel langer sprake van een gezonde marktwerking. Hij wilde Nederland dit ook bieden en begon Weee Nederland met als pijlers; kostenefficiënt werken en hierdoor kosten besparen voor klanten. Nieuwe manieren zoeken voor de inzameling van e-waste. En als derde belangrijke pijler het behalen van een sociale doelstelling, namelijk werkgelegenheid creëren voor mensen die langdurig werkeloos zijn of andere drempels hebben tot de arbeidsmarkt.